87040386_2048967748583168_8856620609036091392_o-me.jpg

Toi­min­ta­te­ra­pia­pal­ve­lut

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka pohjautuu asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian avulla on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan itsenäisyys hänen omassa arjessaan ja toiminnassaan - eli osallistumisessa omaan elämään etsimällä erilaisia ratkaisuja arjen haasteisiin. Toimintaterapian keinoilla tuetaan asiakkaan arkielämää ja siinä tarvittavia valmiuksia ja taitoja; itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä sekä lepoa. Keinoina voivat olla esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelu, apuvälinetarpeen arviointi tai asunnon muutostöiden suunnittelu. Toimintaterapia Amiko tuottaa yk­si­lö­toi­min­ta­te­ra­pi­aa sekä toimintakyvyn arviointeja.


Firmalla on sopimus sekä Kelan että Kolmostien Terveys Oy:n kanssa. Kolmostien Terveys Oy:n alueella kokoontuu lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä noin kuukausittain, jossa käsitellään esim. perheneuvolan tai terveydenhoitajan suositusta toimintaterapiasta ja päättää näin maksusitoumuksesta. Kela korvaa toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena alle 65-vuotiaille henkilöille.


Toimintaterapia soveltuu kaikille, joilla on jokin haaste arkielämässään. Tässä on joitakin esimerkkejä:

  • Lapselle, jolla on kes­kit­ty­mis­vai­keuk­sia tai ongelmaa silmä-käsiyhteistyössä.
  • Lapsella, jolla on toiminnanohjauksen haastetta tai motoriikan alueella pulmaa
  • Nuorelle, joka tarvitsee tukea itsenäistymisessään.
  • Ihmiselle, jolla on jokin pitkäaikaissairaus, kuten ALS, MS tai ai­vo­hal­vaus­kun­tou­tu­jal­le.
  • Ikääntyneelle, joka tarvitsee apuvälineitä arkeensa tai asunnonmuutostöitä kotona asumisen tukemiseksi

Toiminnot valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lasten kanssa käytössä ovat usein pelit ja leikit, aikuisten kanssa kotiaskareet ja vapaa-ajan toiminnot.

Lisätietoja osoitteesta Suomen Toi­min­ta­te­ra­peut­ti­lii­ton sivuilta: toi­min­ta­te­ra­peut­ti­liit­to.fi